A könyvtár-pedagógia módszertana tanfolyam 2. csoport

Szervező: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00717-2009
Akkreditációs lajstromszám: AL-2163
Támogató: TÁMOP-3.2.4-09/1 „Tudásdepó-Expressz”

Helyszín: Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára

A) Időterv és tematika

1. 2011. április 6. 9.00 – 15.00

 • Bemutatkozás
 • Tanfolyam tematikájának, követelményeinek megbeszélése
 • Nemzeti alaptanterv könyvtári vonatkozásainak áttekintése
 • Hatékony tanulás kulcskompetenciája
 • A könyvtár tér- és állományszerkezetének tanítása
 • Nézetek az információs műveltségről

TTM táblázat

NAT - hatékony tanulás

NAT közös követelmények - könyvtár-pedagógiai szempontból

A csoportot átlagosan jellemző nézetek

Sunyovszky Anna mikrotanításának prezentációja

2. 2011. április 13. 9.00 – 15.00

 • A tanulás értelmezése, a forrásalapú tanulás
 • A tanulási-tanítási folyamat: tervezés és tanulásszervezés. Portfólió
 • Nézetek az információs műveltségről, forrásalapú tanulás
 • A könyvtári rendszer tanítása

Forrásalapú tanulás prezentáció

Forrásalapú tanulás feladat

Dale kúpja

A tanítási paradigmák rövid leírásai

Foglalkozásterv - üres

RJR modell

A reflexió ábra

Kulcskártyák

Tóth Viki óravázlata

      prezentációja

3. 2011. április 27. 9.00 – 15.00

 • Az információkeresés és katalógushasználat tanítása
 • A pedagógiai projektek
 • Könyvtárhasználati tankönyvek

eTwinning prezentáció

Projektterv

Prezentáció tankönyvekről

Prezentáció a projektről

 

4. 2011. május 4. 9.00 – 15.00

 • Az értékelés szerepe a tanulási folyamatban, a fejlesztő értékelés értelmezése
 • A tanulás tanulása és tanítása, tanulási programok fejlesztése
 • Dokumentumhasználat tanítása

Tanulás tanulása prezentáció

Fejlesztő értékelés prezentáció

5. 2011. május 11. 9.00 – 15.00

 • A könyvtár-pedagógiai program
 • Kérdőív- és feladatlap-készítés
 • A szellemi munka technikájának tanítása
 • A bibliográfiai hivatkozás tanítása

Könyvtár-pedagógiai program prezentáció

Kérdőívkészítés prezentáció

Ollé János: Gyakorlati tanácsok kérdőívek szerkesztéséhez

2009/10-es fővárosi könyvtárhasználati mérés

2010/11-es fővárosi könyvtárhasználati mérés

Hivatkozás internetes forrásokra

Egyéb témák, ötletek

Egy rejtvénykészítő ingyenes szoftver: EclipseCrossword

Cimkefelhőkészítő programok:

       Wordle         Pl.: hivatkozás      és egy idézet

       TagCrowd

Avatarkészítés: www.voki.com

 

Online kirakó: http://www.jigsawplanet.com/

 

B) Oktatók

Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens, OFI-OPKM (domsody.andrea@opkm.hu)
Gaskó Krisztina, egyetemi oktató, ELTE PPK (gasko.krisztina@ppk.elte.hu)
Tóth Viktória, könyvtárostanár, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

C) Követelmények

Portfólió záródolgozat készítése: Internet adta lehetőségek a dokumentumismeret oktatásában
Tartalma a következő elemekből választható minimum kétféle:

A) Könyvtár-pedagógiai program (új vagy átdolgozott) + óravázlat + reflexiók minden produktumhoz
B) 2 db óravázlat + 1 db projektterv + 1 feladat-/mérőlap  + reflexiók minden produktumhoz

mindegyikhez: „Amiben a képzésnek köszönhetően fejlődtem” reflexió (2 oldal)

A portfóliót elektronikusan kell beadni egy fájlba szerkesztve vagy tömörített mappában.
Beadási határidő: 2011. május 25.

D) Irodalom

Irodalom a Könyvtár.hu polcán. Kötelező, ajánlott és órán említett egyben.

Kötelező

Dán Krisztina - Haralyi Ervinné (szerk.): Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába, Módszertani segédanyag óraleírásokkal Bp., FPI, 2001, 375 p.
Dömsödy Andrea: Bibliográfiai hivatkozás interneten elérhető forrásokra In: Iskolakönyvtáros, 2010. 4. sz., 3-5. p.
Dömsödy Andrea: Foglalkozások, módszerek a tanulók könyvtárképének fejlesztéséhez In: Talentum, 2008. 5. ksz., 63-71. p.
Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia, Bp., KTE, Flaccus, 2003., 120 p.
Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógiai foglalkozások In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, F1.6., Bp., Raabe, 2007. április, 28 p.
Falus Iván - Kimmel Magdolna: A portfólió, 2. bőv. kiad., (Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 11.) Bp., Gondolat Kiadó - ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2009, 102 p.
Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez, a könyvtárhasználathoz és az egészségneveléshez Bp., OM, 2001, 163 p.
A Kormány 202/2007. (VII. 31.) rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról, OKM, 149 p., URL: http://okm.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf Utolsó letöltés: 2010.06.21.
Lénárd Sándor - Rapos Nóra: Fejlesztő értékelés (Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 10.), Bp., Gondolat Kiadó - ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2009, 124 p.
Melykóné Tőzsér Judit: Készítsünk könyvtárhasználati helyi tantervet! In: Dán Krisztina - Fehér Miklós: Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment Bp., Raabe, 2005, F 1.4., 42 p.
Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtár-pedagógiai program az iskolában In: Dán Krisztina - Fehér Miklós: Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment Bp., Raabe, 2005, F 1.1., 26 p.
Nádasi Mária, M.: Projektoktatás (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, 5.), Bp., Gondolat Kiadói Kör - ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2003, 92 p.
Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás, Szócikkmásolástól a paródiaírásig (Nemzeti téka), Bp., OSZK - Osiris, 2001, 223 p.
Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 3.) Bp., ELTE PPK, 2006, 185 p. URL: http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf Utolsó letöltés: 2011.01.03.

Ajánlott

Dán Krisztina - Haralyi Ervinné: A könyvtárra épülő szaktárgyi projektek jellege, szervezésük és megvalósításuk tapasztalatai, Egy természetes, önkontrollos kísérlet tapasztalatai In: Csutor Béla (szerk.): Mesterfogások, Alkalmazott eljárások, módszerek és elemzések a pedagógia gyakorlatából, Bp., FPI, 2003, 9-20. p.
Dömsödy Andrea: Könyvtár az iskolában, A könyvtár funkciói, működése a hatékony iskolában In: Oktatás-Informatika, 2009. 1. sz. 67-77. p.
Dömsödy Andrea: Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága, In: Könyv és Nevelés, 2005. 1. sz., 8-19. p.; 2005. 2. sz., 13-22. p.; 2006. 1. sz., 7-18. p.
Dömsödy Andrea: Miért kellene ismernünk a gyerekek könyvtárképét? In: Fordulópont, 2005. 2. (28. szám), 19-30. p.
Gaskó Krisztina: A tanulási kompetenciák szerepe a tanulásfejlesztésben, Kísérlet egy tanulási kompetenciaháló megalkotására In: Iskolakultúra, 2009. 10. sz., mell. 3-19.p.
Hock Zsuzsanna: A kompetenciafejlesztés - diagnosztikus mérés a könyvtár-pedagógiában In: Budapesti Nevelő, 2010. 1. sz., 129-132. p.
Szebenyi Péter (szerk.): Tájékoztatók a NAT műveltségi területeiről, Informatika (NAT-TAN) Bp., Korona, 1997, 77 p.
Tóth Viktória: Így is lehetne, A nyelvi-informatikai évfolyam könyvtárpedagógiai lehetőségei, Bp., FPI, 2005, 63 p.

E) A tanfolyamra hozza magával

Azt a könyvtárhasználati tankönyvet, amit használni, használtatni szokott (2011. ápr. 27.)
Könyvtár-pedagógiai programját, tantervét (2011. május 4.)
Óravázlatokat, teszteket, mindig az adatott napi tematika szerint