A könyvtár-pedagógia módszertana

Szervező: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00717-2009
Akkreditációs lajstromszám: AL-2163
Támogató: TÁMOP-3.2.4-09/1 „Tudásdepó-Expressz”

A) Időterv és tematika

1. 2011. február 23. 9.00 – 15.00

 • Bemutatkozás
 • Tanfolyam tematikájának, követelményeinek megbeszélése
 • Nemzeti alaptanterv könyvtári vonatkozásainak áttekintése
 • Hatékony tanulás kulcskompetenciája
 • A könyvtár tér- és állományszerkezetének tanítása
 • Nézetek az információs műveltségről

TTM táblázat

NAT - hatékony tanulás

NAT közös követelmények - könyvtár-pedagógiai szempontból

2. 2011. március 02. 9.00 – 15.00

 • A tanulás értelmezése, a forrásalapú tanulás
 • A tanulási-tanítási folyamat: tervezés és tanulásszervezés Portfólió
 • Nézetek az információs műveltségről, forrásalapú tanulás
 • A kompetencia alapú tanulás, a tanulási kompetenciák
 • A könyvtári rendszer tanítása

A tanulás és tanítás értelmezése prezentáció

A tanítási paradigmák rövid leírásai

Dale kúpja a tanulásról

Az RJR modell

A reflexió - ábra

Forrásalapú tanulás ppt

Forrásfelhasználás szintjei feladat csoportmunkához

3. 2011. március 16. 9.00 – 15.00

 • Az információkeresés és katalógushasználat tanítása
 • A tanulók megismerése: elvek, módszerek és lehetőségek
 • Az értékelés szerepe a tanulási folyamatban, a fejlesztő értékelés értelmezése
 • Könyvtárhasználati tankönyvek

A tanulók megismerése prezentáció

Foglalkozásterv - üres

Prezentáció a fejlesztő értékelésről

A fejlesztő értékelés feldolgozásához használt szövegek

Kulcskártyák

Prezentáció a tankönyvekről

 

4. 2011. március 23. 9.00 – 15.00

 • Kérdőív- és feladatlap-készítés
 • Dokumentumhasználat tanítása
 • A könyvtár-pedagógiai program

Prezentáció a könyvtár-pedagógiai programról

Feladatlapok, mérőlapok prezentáció

Kérdéstípusok és kérdőívek prezentáció

Ollé János: A kérdőív, mint a szülők véleménynyilvánításának egyik eszköze, Gyakorlati tanácsok kérdőívek szerkesztéséhez
Rejtvények a dokumentumismeret témakörében

Egy rejtvénykészítő ingyenes szoftver (letölthető): EclipseCrossword

Egy rejtvénykészítő ingyenes szoftver (online): Puzzlemaker

5. 2011. március 30. 9.00 – 15.00

 • A tanulás tanulása és tanítása, tanulási programok fejlesztése
 • A pedagógiai projektek
 • A szellemi munka technikájának tanítása
 • A bibliográfiai hivatkozás tanítása

Prezentáció a tanulás tanításáról

Projektterv

Hogyan hivatkozzunk netes forrásokra

Szellemi munka technikája handout a mikrotanítók munkája

A hivatkozasrol szóló mikrotanítás
- óravázlata
- prezentációja
- feladatlapjai: *   **   ***
- feladat rally 1 2

B) Oktatók

Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens (domsody.andrea@opkm.hu)
Gaskó Krisztina, egyetemi oktató (gasko.krisztina@ppk.elte.hu)
Tóth Viktória, könyvtárostanár

C) Követelmények

Portfólió záródolgozat készítése: Internet adta lehetőségek a dokumentumismeret oktatásában
Tartalma a következő elemekből választható minimum kétféle ():
A) Könyvtár-pedagógiai program (új vagy átdolgozott) + óravázlat
B) 2 db óravázlat + 1 db projektterv + 1 mérőlapok
mindegyikhez: „Amiben a képzésnek köszönhetően fejlődtem” reflexió (2 oldal)
Beadási határidő: 2011. április 18.

D) Irodalom

Irodalom a Könyvtár.hu polcán. Kötelező, ajánlott és órán említett egyben.

Kötelező

Dán Krisztina - Haralyi Ervinné (szerk.): Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába, Módszertani segédanyag óraleírásokkal Bp., FPI, 2001, 375 p.
Dömsödy Andrea: Bibliográfiai hivatkozás interneten elérhető forrásokra In: Iskolakönyvtáros, 2010. 4. sz., 3-5. p.
Dömsödy Andrea: Foglalkozások, módszerek a tanulók könyvtárképének fejlesztéséhez In: Talentum, 2008. 5. ksz., 63-71. p.
Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia, Bp., KTE, Flaccus, 2003., 120 p.
Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógiai foglalkozások In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, F1.6., Bp., Raabe, 2007. április, 28 p.
Falus Iván - Kimmel Magdolna: A portfólió, 2. bőv. kiad., (Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 11.) Bp., Gondolat Kiadó - ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2009, 102 p.
Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez, a könyvtárhasználathoz és az egészségneveléshez Bp., OM, 2001, 163 p.
A Kormány 202/2007. (VII. 31.) rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról, OKM, 149 p., URL: http://okm.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf Utolsó letöltés: 2010.06.21.
Lénárd Sándor - Rapos Nóra: Fejlesztő értékelés (Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 10.), Bp., Gondolat Kiadó - ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 2009, 124 p.
Melykóné Tőzsér Judit: Készítsünk könyvtárhasználati helyi tantervet! In: Dán Krisztina - Fehér Miklós: Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment Bp., Raabe, 2005, F 1.4., 42 p.
Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtár-pedagógiai program az iskolában In: Dán Krisztina - Fehér Miklós: Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment Bp., Raabe, 2005, F 1.1., 26 p.
Nádasi Mária, M.: Projektoktatás (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, 5.), Bp., Gondolat Kiadói Kör - ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2003, 92 p.
Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gondolkodás, Szócikkmásolástól a paródiaírásig (Nemzeti téka), Bp., OSZK - Osiris, 2001, 223 p.
Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése, 3.) Bp., ELTE PPK, 2006, 185 p. URL: http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf Utolsó letöltés: 2011.01.03.

Ajánlott

Dán Krisztina - Haralyi Ervinné: A könyvtárra épülő szaktárgyi projektek jellege, szervezésük és megvalósításuk tapasztalatai, Egy természetes, önkontrollos kísérlet tapasztalatai In: Csutor Béla (szerk.): Mesterfogások, Alkalmazott eljárások, módszerek és elemzések a pedagógia gyakorlatából, Bp., FPI, 2003, 9-20. p.
Dömsödy Andrea: Könyvtár az iskolában, A könyvtár funkciói, működése a hatékony iskolában In: Oktatás-Informatika, 2009. 1. sz. 67-77. p.
Dömsödy Andrea: Könyvtárhasználati tankönyvek és a kor tudományossága, In: Könyv és Nevelés, 2005. 1. sz., 8-19. p.; 2005. 2. sz., 13-22. p.; 2006. 1. sz., 7-18. p.
Dömsödy Andrea: Miért kellene ismernünk a gyerekek könyvtárképét? In: Fordulópont, 2005. 2. (28. szám), 19-30. p.
Gaskó Krisztina: A tanulási kompetenciák szerepe a tanulásfejlesztésben, Kísérlet egy tanulási kompetenciaháló megalkotására In: Iskolakultúra, 2009. 10. sz., mell. 3-19.p.
Hock Zsuzsanna: A kompetenciafejlesztés - diagnosztikus mérés a könyvtár-pedagógiában In: Budapesti Nevelő, 2010. 1. sz., 129-132. p.
Szebenyi Péter (szerk.): Tájékoztatók a NAT műveltségi területeiről, Informatika (NAT-TAN) Bp., Korona, 1997, 77 p.
Tóth Viktória: Így is lehetne, A nyelvi-informatikai évfolyam könyvtárpedagógiai lehetőségei, Bp., FPI, 2005, 63 p.

E) A tanfolyamra hozza magával

Azt a könyvtárhasználati tankönyvet, amit használni, használtatni szokott
Könyvtár-pedagógiai programját, tantervét
Óravázlatokat, teszteket, mindig az adatott napi tematika szerint